Сериал

Ууру сезим

(Башталышы өткөн санда)

– Кайда жүрдүң? – кумсарган Күмүшайдын үнү зиркиреп заардуу чыкты.

– Жүрдүм.

Ууру сезим

 (Башталышы өткөн санда)

Суу куюлган чөмүчтү Мелистин колуна карматары менен ал өзүн карай урулду. Ичиндеги муздак суу денесин чыйрыктырса, темир чөмүчтүн сабы башын ысытып өттү:

Страницы