Бетиңиздин түзүлүшүнө жараша чач жасалганы туура тандаңыз

 

 

Сиздин бетиңиз белгилүүлөрдүн мисалында

Чач жасалгасын тандоо жөнөкөй нерсе эмес. Бул айымдын сырткы сулуулугунун бир бөлүгү десек жаңылышпайбыз. Ал эми туура тандалган чач жасалга беттин формасын калыбына келтирип, чачтын сапатын жакшыртып, дайыма сизге кубаныч тартуулап турат.

 

 

 

 

 

1. Овал

Беттин эң идеалдуу формасы болуп - овал эсептелинет. Мындай формадагы беттүү айымдарга кандай гана чач жасалга болбосун жараша берет. Овал формадагы бет ээсине кыска болобу, узун болобу, коё бериппи, байлаппы, коркпой эле каалаган чач жасалганы алып жүрүшүнө жол берет. Өздөрүнүн сулуулугу менен атагы чыккан дүйнөлүк белгилүү моделдердин да көпчүлүгүнө ушундай бет түзүлүшү таандык.

 

2. Тик бурчтук

Орточо узундуктагы каре сыяктуу чач жасалга беттин узундугун жашырып турат. Сыйда таралып, эки жактан узун болуп түшүп турган чач бетти андан бетер узун көрсөтөт. Бети тик бурчтуу формадагы айымдарга кеңеш – коюу көкүл коюп, чачыңызды желкеңизге чейин өстүрүп алып жүрүңүз, ошондо сиздин бетиңиздин кемчилиги билинбейт.

 

 

3. Тегерек

Мындай беттүү айымдарга бийик, көтө­рүлгөн чач жасалгалар сунушталат. Ошондо алардын беттери бир канча кууш, узун көрүнөт.  Ошондой эле аларга түз чачтар да жарашат, бирок, чачынын узундугу сөзсүз ээгинен ылдый болууга тийиш. Тегерек беттүүлөргө тегерете кесилген каре эч качан сунуш кылынбайт, мындай чач жасалга алардын бетине дагы кошумча көлөм кошот. Кыйшык көкүл коюп же чачын кыйгачынан бөлүп алса да болот. Бирок, чачын тегиз тарап ортосунан бөлүп алуу сунушталбайт.

 

4. Төрт бурчтук

Чыкыйдан ээкке чейин түз сызык кеткен мындай беттүүлөргө бийик чач жасалга жарашпайт. Көкүлү менен өтө кыска эмес, кулакты жарым-жартылай жаап турган чач жасалгаларды тандаган мындай беттүүлөр жаңылышпайт.  Узун чачтуулар үчүн бир тутам тармал чачтын бетке түшүп турганы да жакшы вариант. Алар узун, түз чачтарды жана түз, ээкке чейин же андан жогору кыркылган чач жасалгаларды алып жүрбөй эле койгондору оң. Мындай чач жасалгалар андан бетер бетти төрт бурчтук кылып көрсөтөт.  Узун, түз чачтууларга мүмкүн болушунча төбөсүн көтөрүп жүрүү сунуш кылынат. Калың, узун көкүл да алар үчүн эмес.

 

5. Үч бурчтук

Мындай айымдарга бийик, узун чач эмес, ээкке чейин гана кыркылган чач жасалгасы жарашат. Ошондой эле бир аз узунураак чачтар да болот, бирок, ортосунан же кыйгачынан чачты экиге бөлүп алуу керек. Үч бурчтук беттүү айымдарга кыска, барпайган чач жасалгалар сунушталбайт. Мындай чач жасалга башты эби-сыны жок кылып көрсөтүп коёт. Ал эми желкедеги чачты көтөрүп, барпайтуу ээктин кууштугу менен жаактын узундугун теңдеп көрсөтөт.

 

Мындан тышкары:

Көздөрүңүз бири-биринен алыс жайгашкан болсо, чачыңызды бийик көтөрүп, бир-эки тутам чачыңызды көкүл сыяктуу маңдайыңызга түшүрүп алыңыз.

Көздөрүңүз бири-бирине жакын жайгашкан болсо, чачыңызды барпайтып алып жүрүңүз.

Моюнуңуз узун болсо – чачыңыз менен жабыңыз, моюнуңуз кыска болсо тескерисинче, моюнуңуз ачык жүрүшү керек.

Эгер кулагыңыз чоң болсо, аны жарымына чейин чачыңыз менен жаап жүрүңүз.

Боюңуз кичине болсо – анда сизге барпайган чачтар жарашпайт.

Узун болсоңуз – барпайтып жүрүңүз.

Эгер мурунуңуз өтө эле кичине болсо – анда сизге коюу көкүл коюу сунушталбайт.

   Тескерисинче чоң болсо – сиздин чачы­ңыз дайыма барпайып туруш керек.

 

 

 

Аймээрим КУРБАНАЛИЕВА